namai
atgal - AT Namai

Ateitininkų Himnas

Kas gi ten aukso spindulius beria,
Ko taip nušvito rytai ateitis?
Širdys it rasą gaivininčią geria,
Sieloj tvirtybė ir galia vilties.

Lietuvą Dievas apveizdi ir gina,
Amžiais suvargusios jos neapleis;
Ateičiai dvasios galiūnus gamina,
Vesdamas juos stebuklingais keliais.

Tilkit nutilkit, kurie prieš dievybę
Bandėt kovoti viešai ar slaptai
Mūsų idėjos: tikybos brangybė,
Mokslas, dorumas, tautos reikalai.

Ateitį regim tėvynės laimingą,
Šviečia mums kryžius ant mūs vėliavos.
Stokime drąsiai į kovą garbingą,
Dirbkim, kovokime dėl Lietuvos!

 

Pradžia | Praeitis | Kasdienybe | Kūryba | Ateitis | Jungtys
Paieška | Pastabos | Naujienos | Kreiptis | Kalendorius

© 2007 m. Ateitis Foundation - tinklapiai, Voras

Rankraščiai taisomi redakcijos nuožiūra. 
Bendradarbių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos ar tinklavietės leidėjo nuomonę.
Tinklavietė nėra atsakinga už atspausdintos informacijos tikslumą.
Tinklavietės leidėjas yra Šiaurės Amerikos Ateitininkų Taryba.