2016 m. Šiaurės Amerikos ateitininkų vasaros stovyklos

2016 m. Šiaurės Amerikos ateitininkų stovyklos *
Visų stovyklų ir savaičių rengėjai praneš registracijos informaciją.

 • MAS (Moksleivių ateitininkų sąjungos) stovykla Dainavojeliepos 9 d. – liepos 16 d.
  • IKI BALANDŽIO 30 d: Norintys dirbti MAS stovykloje kaip štabo nariai ar vadovai turi išpildyti šią formą.-
  • IR turi užsiangažuoti būti Dainavoje ketvirtadienį vakare liepos 7 d., nes visą dieną penktadienį, liepos 8 d., vyks vadovų kursai
  • IKI GEGUŽĖS 31 d: Stovyklautojai kviečiami registruotis tinklavietėje: http://www.mesmas.org
 • JAS (Jaunųjų ateitininkų sąjungos) stovykla Dainavoje:  liepos 16 d. – liepos 24 d.
  • Informacija: atjaunuciai@gmail.com
 • Los Angeles, CA JAS ateitininkų stovykla:  liepos 16 d. – liepos 24 d.
 • Sendraugių ateitininkų I stovykla Dainavoje:  liepos 24 d. – liepos 31 d.
 • Rytų pakraščio ateitininkų studijų ir poilsio savaitė lietuvių pranciškonų sodyboje (Kennebunkport, ME): rugp. 6 – 13 d.

 

* Sendraugių ateitininkų 2 stovykla Dainavoje
šiemet nebus rengiama

2015 Atkai Dainav nakt

/I. DIdžbalienės nuotrauka iš 2015 m. Sendraugių I stovyklos Dainavoje/

Permanent link to this article: http://ateitis.org/2016-m-siaures-amerikos-ateitininku-vasaros-stovyklos/

Ateitininkų federacijos suvažiavimas Vilniuje: 2016 m. bal. 1-3 d.d.

Mieli ateitininkai,

su džiaugsmu pranešame, kad AF valdybos sprendimu, Ateitininkų federacijos suvažiavimas, vyks 2016 m. balandžio 1-3 dienomis Vilniuje.

Suvažiavimo metu pirmą kartą keturios AF sąjungos atsiskaitys už veiklą bei rinks naujas valdybas vieno renginio metu. Tikime, kad tai taps tradicija ir padės suvienyti visų kartų ateitininkus bendrai veiklai.

Skatiname visus ateitininkus šias dienas paskirti organizacijos reikalams ir dalyvauti suvažiavime. Labai kviečiame jungtis ir išeivijos ateitininkus. Nuoširdžiai prašome dalintis šia žinia vieni su kitais!

AF Valdyba

(2015.11.10, http://www.ateitis.lt/naujienos/ateitininku-federacijos-suvaziavimas/)

2015 Atkai suv TelsiuoseAF suvažiavimo 2015 m. Telšiuose vaizdas.

Permanent link to this article: http://ateitis.org/ateitininku-federacijos-suvaziavimas-vilniuje-2016-m-bal-1-3-d-d/

Sendraugių at-kų Centro valdyba pasiskirstė pareigomis

Su džiaugsmu pranešu, kad naujai išrinkti Ateitininkų Sendraugiu Sąjungos Centro valdybos nariai posėdžiavo šią praėjusią savaitę ir pasiskirstė pareigomis.

Man garbė pristatyti naują Šiaures Amerikos Ateitininkų Sendraugių Centro valdybą:
kun. Lukas Laniauskas, SJdvasios vadovas,
Rasa Narutytė-Kasniūnienė – pirmininkė,
Marius Kriaučiūnas – vice pirmininkas,
Rita Rušėnienė – sekretorė,
Audrius Rušėnas – iždininkas.

 

Mūsų pirmas prioritetas bus susipažinti su rugp. 1 d. Dainavoje vykusiame Sendraugių at-kų suvažiavime sendraugių at-kų narių siūlytom mintim (apie veiklos prioritetus). Spalio mėn. žadame jas išnagrinėti ir neužilgo pristatysime trijų metų veiklos planą.

Pagarbiai,
Rasa Narutytė- Kasniūnienė

(2015 m. rugs. 12 d.)

IMG_7401IMG_7403

 

Permanent link to this article: http://ateitis.org/sendraugiu-at-ku-centro-valdyba-pasiskirste-pareigomis/

Ateitininkų Namų Knygų Klubas: 2015 m. spalio. 14 d.

Ateitininkų namų klubas rinksis trečiadienį spalio 14 d. 10 v.r.

Bus diskutuojama knyga:
Pope Joan / Donna Woolfolk Cross
(lietuviškas vertimas: “Popiežė Joana”, leidykla: Alma littera, Iš anglų k. vertė Julija Lapienytė)

 

Jei turite klausimų apie Ateitininkų namų knygų klubą, rašykite Dainei Quinn: dainequinn@gmail.com

 

Jei sekate knygų klubo veiklą nuotoliniu būdu (gal knygas diskutuojate savo vietovėse), iki šiol diskutuojamų knygų sąrašą galima rasti čia.

Pope Joan

Popieze-Joana

 

 

Permanent link to this article: http://ateitis.org/ateitininku-namu-knygu-klubas-2015-m-spalio-14-d/

Ateitininkų Namų Knygų Klubas: 2015 m. rugs. 2 d.

Ateitininkų namuose (Lemont, IL) nuo 2013 m. rudens vyksta knygų aptarimai bei diskusijos. 2015/2016 m. sezonas prasidės trečiadienį, rugsėjo 2 d., 10 v.r.

Bus diskutuojama knyga:
All the Light We Cannot See / Anthony Doerr
(lietuviškas vertimas: “Neregimioji šviesa”, leidykla: Alma littera, Iš anglų k. vertė Zita Marienė)

 

Jei turite klausimų apie Ateitininkų namų knygų klubą, rašykite Dainei Quinn: dainequinn@gmail.com

 

Jei sekate knygų klubo veiklą nuotoliniu būdu (gal knygas diskutuojate savo vietovėse), iki šiol diskutuojamų knygų sąrašą galima rasti čia.

2015 Atkai All the LIght We Cannot Seefile68008566_neregimoji-sviesa

Permanent link to this article: http://ateitis.org/ateitininku-namu-knygu-klubas-2015-m-rugs-2-d/

S1 Stovykla 2015 “Mažieji ir didieji” (1): nuo sekm.- treč.

2015 Atkai S1 Daina C IMGP1940

(nuotrauka: Dainos Čyvienės)

Mažieji ir didieji

2015 metų sendraugių ateitininkų stovykla I Dainavoje

(Pirmoji dalis: nuo sekmadienio, liepos 26 d. iki trečiadienio, liepos 29 d.)

 

2015 m. Sendraugių I stovykla Dainavos stovyklavietėje vyko nuo liepos 26 d. iki rugp. 1 d. Stovykla buvo pavadinta “Mažieji ir didieji“ ir ta tema buvo įpinta stovyklos paskaitose, vakarinėse programose bei kituose užsiėmimuose. Stovyklos registratoriaus pateiktomis informacijomis buvo 197 stovyklautojų, iš jų 132 įvairaus amžiaus suagusieji, 54 stovyklaujančių šeimų vaikai, o likusieji buvo stovyklos vadovai bei įvairias pareigas einantys darbuotojai. Stovyklos ruošos komitetą sudarė Daina Čyvienė, Vanesa Kašelionytė, Rita Bureikaitė Kaufmanienė, Rūta Kulbienė, Linas Mikulionis, ir Jūratė Žukauskienė. Stovyklos kapelionas- kun. Povilas Narijauskas iš Vilniaus. Su stovyklaujančių šeimų prieaugliu dirbo pasišventusių jaunų vadovų komanda, virtuvėje / valgykloje dirbo šeimininkių pagalbininkai- “štabas”.

Šių metų stovykos kroniką sutiko rašyti korespondentų komanda- Vitalija Dunčienė, Lionė Kazlauskienė, Rita Bureikaitė Kaufmanienė, Ramunė Kubiliūtė, Domas Lapkus, ir Dalia Sadauskienė. (Kai kur spaudoje buvo spausdintos ištraukos ir nuotrupos.)

 

SEKMADIENIS

Kažin, ką pirmiausiai išvydo šiandieninių stovyklautojų tėvai ir seneliai pirmą kartą, prieš 60 metų, išvydę būsimos stovyklos teritoriją: ar ežerą, kurio forma priminė Lietuvos žemėlapį; ar – didingus, Lietuvos senovę primenančius ąžuolus; ar- vandens lelijas, kuriomis grožėjosi gimtuosiuose Lietuvos upeliuose; ar -iš vandens šokinėjančias žuvytes, kurios akimirksniu grąžina į Lietuvoje prabėgusį vaikystės pasaulį… Įsivaizduoju, kad net ir matant tokį gražų Dievo kūrinį, juos kankino visokiausios abejonės: per brangu; neturim nei pinigų ar laiko; per toli važiuot; mažai kas važiuos stovyklauti; nebus kam prižiūrėti…

Šių dienų stovyklautojai, yra dėkingi savo tėvams ir seneliams, kurie su Dievo pagalba, rado savyje jėgų atsispirti visoms abejonėms ir nupirko stovyklą, kurią pavadino Dainava. Metai iš metų jie augino, tobulino ir grąžino šį žemės lopinėlį iki kol jis tapo lietuviškąja savastimi-lietuvybę ir tikėjimą skleidžiančiu švyturiu Šiaurės Amerikoje.

Liepos 26 d., sekmadienį, į stovyklą Dainavoje “Mažieji didieji”susirinko sendraugių šeimos. Įkurtuvės. Susitikimo džiaugsmai. Ir suvokimas, kad neįmanoma aprašyti jausmų, kurie kyla sugrižus į savo jaunystę… į savo vasaros džiaugsmo namus…   savo bendraminčių šeimą, kur pasijunti savas, tarp savų.

Svarbiausias sekmadienio įvykis buvo sekmadienio mišios po senuoju ąžuolu. Šiemet stovyklos kapelionas buvo kunigas iš Lietuvos Povilas Narijauskas. Jis pasveikino susirinkusius ir pasidžiaugė, kad tiek daug žmonių susirinko pabūti su Dievu ir su savais gamtoje… Viena iš kunigo Povilo minčių, užstrigusių mano atmintyje buvo: pasaulio istorijoje buvo daug organizacijų, kurių aprašymai popieriuje skambėjo labai gražiai ir kurios turėjo gražius tikslus, bet buvo tik laiko klausimas, kada tos organizacijos išsigims. Jokia organizacija neišgyvena, jeigu jos narių žvilgsnis nėra nukreiptas link Dievo. Kunigas Povilas taip pat priminė visiems, kad jis atvyko patarnauti stovyklautojams ir pakvietė visus ta proga būtinai pasinaudoti. Mišiose negirdėtas ir labai gražias giesmes giedojo ateitininkė Aliutė Malinauskienė iš Panevėžio.

Vakare įvyko dr. Romualdo Povilaičio meno kūrinių parodos atidarymas. Nuostabūs kūriniai, kuriuose atsispindėjo kūrėjo meilė savo tikėjimui, lietuvybei ir istorijai.

Sendraugių ir jų šeimų laukia labai įdomi ir turininga savaitė Dainavos stovykloje.

Vitalija D.

 

PIRMADIENIS

Pabudau pirmadienį pusiau gerai išmiegojus, naujoj vietoj, neįprastoj lovoj. Diena graži, šilta ir saulėta.

Lipom į kryžių kalną ryto maldai. Kapelionas kun. Povilas skaitė iš šv. Rašto, pasidalino mintimis ir pravede maldą. Su Aliutės gitaros grojimu, pasveikinom rytą.

Toliau sekė Amerikos ir Lietuvos vėliavų pakėlimas giedant Lietuvos himną. Komendantas Vidas Kulbis pranešė apie dienos eigą.

Po skanių pusryčių rinkomės prie Baltųjų rūmų vis kartu padainuot. Muzikas Dovas Lietuvninkas, grojant akordeonu, pravedė bendrą dainavimą, o vadovai priešais stovėjo, dainavo ir šoko.

Vaikai buvo paskirstyti grupėmis ir vadovai juos užėmė kitoj Spyglio ežero pusėje sportu, žaidimais ir rankdarbiais.

Suaugusieji ėjo klausytis paskaitos. Dr. Jonas Dunčia, apygnęs doktoratą Princeton universitete, dabar dirba biofarmacijos kompanijoje, laimėjęs daug laurų ir apdovanojimų, kalbėjo tema „Klajonės medicinių junginių pasaulyje ir lietuvių didingoje proistorijoje“.

Dr. Jono laboratorija dirba su medicininiais junginiais, kurie gydo aukštą kraujo spaudimą, sukeltą, veikint inkstų „reginin-angiotensin“ sistemai. „Rening“ veikimu“, „angiotensin“ pasiverčia į angiotensin 1, tada „angiotensin converting enzyme“ veikimu pasivercia i angiotensin 2. Angio 2 stipriai susitraukia kraujagysles ir sukelia aukštą kraujo spaudimą. 1970s buvo israsti vaistai (naudojant gyvaciu seiles ekstrakta), kurie blokuoja „angio converting enzyme“, tokiu budu neleisdami pagaminti angio 2, kuris sukeltu auksta kraujo spaudima (pvz. Captopril).

Dr. Duncios laboratorijoje buvo israsta angio 2 blokuojantis vaistas, Losartan, kuris tokiu budu gydo auksta kraujo spaudima. Jis aiškino savo mąstymo eigą, kaip išrado šitą labai naudingą ir vertingą vaistą.

Šitos renin-angiotensin rūšies vaistai dabar būna pritaikomi sumažint uždegimą (inflammation) įvairiose ligose, pvz. West Nile Virus encephalitis, SARS, Margans.

Jonas taip pat įsteigė biochemikų konferenciją Pabaltijo kraštuose kas du metai- BOS 2000. Jonas sėdėjo skersai Estijos prezidento ir jie pradėjo diskutuoti lietuvių ir estų kalbų kilmę. Taip ir prasidejo Jono lietuviu kalbos nagrinejimas, jos kilmes tyrinejimas, ir lietuvių pradzia didingoje proistorijoje.

Paskaitai pasibaigus ir vaikams sugįžus iš užsėmimų, visi ėjo skanius pietus valgyti. Po to sekė maudymuisi Spyglio ežere laikas. Kai kurie ėjo prie ežero, kiti tinklinį lošė, ar skaitė, kalbėjosi ir poilsiavo. Dar kiti , ar taip sau skaitė, kalbėjo ir poilsiavo. Dar kitii ėjo pasportuoti „zumba“, kurią pravedė Laima Aleksienė.

Ketvirtą valandą visi vėl rinkosi. Vaikai buvo susiskirstyti (pagal amziu) į tėvų pravedamus užsiėmimo būrelius, o tėveliai (kurie ta diena nepravede uzsiemimu) turėjo progos pasiklausyti dr. Lino Simonaičio, medicinos gydytojo, Biblijos nagrinėjimo.

Dr. Linas parinko nagrineti laiska filipieciams. Paaiskines to laikotarpio istorija ir veikejus, galejom geriau suprasti skaityma. Suzinojom, kad sv. Pauliui gimus 5 AD, jam buvo duotas vardas Saulius. Po atsivertimo, jis paeme varda „Paulius“. Filipu miestas buvo pirmas Europoje, kuri sv. Paulius aplanke ir pradejo evangelizuoti. Filipu mieste atsirado pirma baznycia Europoje. Paulius buvo suimptas ir pasodintas kalejiman ir budamas kalinys, rase si laiska filipieciams. Sis laiskas yra padekos ir dziaugsmo laiskas, kad filipieciai skelbia Dievo zodi. Baigem su p. Aliutes giedama giesme su sv. Pauliaus laisko zodziais „Taciau as viska galiu Tame, kuris stiprina mane“.

Po to turėjome progos toliau dvasiskai pasistiprint kai kun. Povilas laikė Mišias lauko koplyčioje.

Sekė vėliavų nuleidimas, pranešimai apie šachmatų, mankalos ir „tether ball“ turnyrus.

Vakarinė programa buvo laužas- tema „mažieji ir didieji gyvuliai“. Vadovai krėtė draugių bei draugų grupelės pasirodė vaidinimėliais. Visi džiugiai ir linksmai praleidę vakarą prie laužo ėjom valgyti naktipiečius.

Mūsų vakaras dar nesibaigė ! Baltųjų rūmų salėje rodė filmą „The Invisible Front“ apie partizanus.

Taip ir baigėsi mūsų turininga pirma stovyklos diena.

Dalia S.

 

ANTRADIENIS

„Kur du ar trys susirenka mano vardan, tenai ir aš su jais esu kartu…“ Kun. Povilo lydimi, mes pašlovinom Dievą rytinėje maldoje Kryžių kalne. Prisotinę dvasią bei kūną pusryčiams, skubėjome į Baltųjų rūmų salę išklausyti Rimos Gungor pranešimo pranešimo apie jos kuriamą filmą „Gamechanger: Lithuaniana Nonviolent Revolution“. Studijuodama poltinius mokslus universitete Rima vis imdavosi pristati savo profesoriams bei klasiokams Lietuvos rezistenciją priešams- nuo ginkluotų pasipriešinimų iki dainuojančios revoliucijos. Film remėjas yra Lithuanian Research and Studies Center (Tyrimo centras Čikagoje) ir Rima remiasi archyvų medžiaga, asmenų pristatymais ir pasisakymais ir pabrėžė, kad projektas dar tebevystosi ir prašė mūsų visų pasidalinti nuotraukomis bei kita informacija, kurie apibudintų mūsų lietuvų pasipriešinimą sovietų okupacijai. Rima tikisi, kad filmo trunkmė bus devyniasdešimt min. ir susidės iš penkių dalių- I. Trumpa istorijos pamoka, nuo 13- 15 amžiaus; II. 1795 (pirma rusų okupacija) ir tarpukario metų; III. 1941 m. partizanų kovos, Katalikų Bažnyčios kronikos įtaka.; IV. Pagrindinė veikla- Sąjūdžio pradžia, 1987-1991 metai.; V. Pavyzdys kitom šalim, ypatingai Ukrainai.

Šio filmo mintis gimė 2013 m. po “The Other Dream Team” pasirodymo kino teatruose. Rima jautė asmeninį pašaukimą įrodyti kitataučiams, tai yra lietuviams, Lietuvos piliečių laisvės iškovojimą, nenaudojant ginklų (todėl filmas buvo pristatytas anglų kalba). Logotipas buvo sukurtas grafikės Vaivos Rimeikaitės dėka, o Kickstarter (lėšų telkimo svetainės) $10,000 padėjo „Gamechanger“ idėjai išaugti į realybę.

Šiuo metu Rima bei jos komanda susideda iš įvairių talentingų asmėnų (Robertas Vitas, Andrius Mamantovas, Kęstutis Daugirdas, Ieva (Mulokaitė?), ir Vaiva Rimeikaitė), kurie aktyviai ieško lėšų padengti dar likusius darbus. Aukas galima siųsti jai tiesioginiai arba galima apsilankyti tinklalapyje gamechangerfilm.com

Rima tikisi pripildyti viso pasaulio lietuvių archyvus su atlikusia dokumentinio filmo medžiaga, kad Lietuvos istorija nebeliktų namų palėpėse, o būtų prieinama visam pasauliui.

Po pietų, lietuviu dainos entuziastai, vedami Dovo Lietuvninko, susirinko chorelio repeticijai. Buvo pakili nuotaika- skambėjo praėjusios Dainų šventės melodijos.

Lietuviški kryžiai puošia ne tik kaimus ir kaimelius Lituvoje, bet ir lietuvių centrus bei namus Amerikoje. Tai yra didelė dėka dr. R. Povilaičio talento bei nagingumo. Dr. Povilaitis ne tik parodai atsivežė daugybę savo kryžių, kryželių ir gintaro/vario papuošalų, bet jis mus šiandien prajuokino anekdotais ir papasakojo kaip Pasaulio lietuvių centre atsirado net 57 jo padaryti kryžiai.

Vakare toliau tęsėm stovyklos mažieji/didieji temą, susipažindami su kai kuriais Lietuvos miestais ir miestaliais, kuriuose sendraugių stovyklos gimnazistai savanoriavo vaikų centruose savanoriavo šios vasaros pradžioje. Susiskirstę į keturias grupes, pristatėm Kazlų Rūdą, Žemaičių Kalvariją, Vilnių ir Varėną visokiausiais būdais- „Jeopardy“ žaidimu, daina, vaidinimais, t.t. Lauksime apsilankyti Lietuvos grybų sostinėje Varėnoje pagrybauti.

Lionė K.

TREČIADIENIS

Trečiadienis prasidėjo vaikų žuvavimo turnyru Spyglio ežere. Turnyrą organizavo ir jam vadovavo pats Dr. Ly Dekadarkimba (Tadas Kulbis) su būriu padėjėjų. Džiaugsmingi šūksniai, pagavus žuvelę, kaip koks indėniškas pergalės šūkis, atskriedavo į kitą ežero pusę, užliedamas visą stovyklą ir tėvų širdis džiaugsmu. Pagrindinius prizus laimėjo didžiausią, gražiausią, mažiausią, ilgiausią, spalvingiausią…. žuvelę pagavę žvejai ir lietuviškiausiai kalbėjusi žvejė. Visos, apžiūrėtos ir suskaičiuotos žuvytės, buvo sugražintos į ežerą toliau augti iki kitų metų konkurso.

Stovyklos dūdai nuskambėjus antrą kartą, rinkomės į Kryžių kalną rytinei maldai. Kunigas Povilas mums pasiūlė pasvarstyti: “ar mes pasitikime Dievu kasdienybėje?” Ne. Ne tada, kai suvokiame, kad patys, savo išgalėmis, niekaip sau padėti jau nebegalėsime.

Maistas ir patarnavimas, trečiadienį, kaip ir kievieną dieną, buvo nuostabus. Ačiū šeimininkėms ir jų padėjėjoms/jams.

Visiems, didesiems ir mažesiems, padainavus stovyklinių dainų, rinkomės pasimokinti pradinių žingsnių folkloro kelyje. Šiuo keliu visus stovyklautojus vedė ir lydėjo Aliutė Malinauskienė. Kaip gera ir liksma šokti senoviškus lietuvių liaudies šokius!

Po šokių į Dainavą atkeliavęs lietutis, davė gerą progą visiems atsipūsti po šokių pamokos. Atrodo, lyg senovės lietuvių dievas Perkūnas, būtų žinojęs, kad mums šiandien dar prireiks daug energijos ir jėgų…

Po pietų Viktutė Siliūnienė mokino piešti figūrą/portretą. Ne, ne tokią figūrą, kokią mes visi matome, pažistame ir “mokame” piešti, bet tokią, kurioje žiūrovas iš karto pastebėtų figūros judesį ir gyvybę. Buvo labai įdomu sužinoti kaip išankstinis “žinojimas” riboja mūsų sugebėjimą matyti. Daugelis stovyklautojų, piešdami gyvą modelį, ieškojo savyje užslėptų dailininko sugebėjimų. Ir manau, kad ne vienas iš jų išgyveno kūrėjo džiaugsmą.

Po pietų mišiose kun. Povilas priminė, kaip yra labai svarbu pasitikėti Dievu visose gyvenimo srityse. Kita mintis, su kuria palikau mišias–labai svarbu, kad viską, ką galvojame, sakome, darome…—visa tai darytumėme su meile. O jeigu esame supykę ir yra sunku parodyti meilę, reiškia, pirmiausia už tą žmogų turime pasimelsti.

Vakare visi susirinkome į folklorinį vakarą “Sukim, sukim ratą didelį ir mažą”. Ar jūs prisimenate, kada paskutinį kartą šokote su savo vaikais kartu tą patį šokį; kada turėjote tiek daug džiaugsmo, laika leidžiant visa šeima kartu; kada jautėte,kad jūs ir jūsų vaikai džiausmingai dalinatės bendrais iš protėvių paveldėtais, turtais; kada didžiavotės savo kalba ir kultūra? Visa tai išgyveno stovyklautojai, sukdami mažą šeimos ir didelį Dainavos šeimos ratą.

Po naktipiečių mažųjų laukė pasakų pelėda, o vyresniųjų – vasaros savanorių dideli ir maži įspūdžiai “Vaiko vartai į mokslą” organizacijoje“, Lietuvoje. Kaip Daina Čyvienė, globojusi visą grupę Lietuvoje, tvirtino, šis būrelis Amerikos lietuviukų buvo geriausi išeivijos ambasadoriai Lietuvoje. Toks savanoriavimas yra abipusiai labai naudingas. Mūsų jaunimas Lietuvoje patobulino savo lietuvių kalbą; turėjo progos pakeliauti ir susipažinti su Lietuva; pamatė “kuo kvėpuoja” mažų Lietuvos miestelių gyvenimas; turėjo progos dirbti su vaikais, kurių gyvenimas yra pripildytas visokiausių socialinių problemų. Lietuvos vaikai, gal pirmą kartą matė Amerikos lietuvius; per juos sužinojo apie Amerikos lietuvių gyvenimą ir pačią Ameriką; turėjo galimybę susipažinti su savanorių pasiaukojimu ir patirti artimo meilę.

Kažin kurios trečiadienio stovyklos programos dalis aplankys Dainavos stovyklautojus saldžiuose stovyklos sapnuose?

Vitalija D.

(bus daugiau)

Permanent link to this article: http://ateitis.org/s1-stovykla-2015-mazieji-ir-didieji-1-nuo-sekm-trec/

S1 Stovykla 2015 “Mažieji ir didieji” (2): nuo ketvirt.- šešt.

2015 Atkai S1 Daina C IMGP1380

(nuotrauka: Dainos Čyvienės)

Mažieji ir didieji

2015 metų sendraugių ateitininkų stovykla I Dainavoje

(tęsinys)

Šių metų stovykos kroniką sutiko rašyti korespondentų komanda- Vitalija Dunčienė, Lionė Kazlauskienė, Rita Bureikaitė Kaufmanienė, Ramunė Kubiliūtė, Domas Lapkus, ir Dalia Sadauskienė.

(Kai kur spaudoje buvo spausdintos ištraukos ir nuotrupos.)

S1 Stovykla 2015 “Mažieji ir didieji”

(antroji dalis: nuo ketvirtadienio, liepos 30 d. – šeštadienio, rugp. 1 d.)

KETVIRTADIENIS

Rytinė paskaita, „Biotechnologijos ir bioetikos klausimai ateitininku kontekste“, pristatė dr. Tadas Kasputis, jaunas biomedicinos inžinierius. Jis susidomėjo mikroskopiniu gyvenimu , būdamas penkių metų, kai girdėjo, kad milionas atomų telpa ant adatos galvos.

Jo studijos yra apie stiebų lastelės („stem cells“), kurios yra kūno lastelė, iš kurių visos kitos kūno lastelės išvysto. Jų daugiausia randasi kūne prieš gimtį (embryo), nes neleidžiama naudoti „embryos“. Tyrinėtojai naudoja apvaisintus kiaušinėlius („in-vitro fertilized eggs“), kurie dar neįsodinti į moteris. Galim ir tokių lastelių surasti žmonėse, bet jos nėra tokios pajėgios.

Dr. Kasputis teigė moralės klausimą, ar apvaisintuose kiaušinėliuose jau randasi gyvenimas, ir ar Dievas norėtų, kad mes darytumėm tyrinėjimus su tokiom lastelėm. Visi su įdomumu klausėsi, kai jis aiškino kaip jo tyrinėjimuose šios lastelės yra išvystytos į insulino gaminančios lastelės, ir įleidžiamos į peles, kurios turi cuktraligę.

Popietinė paskaita (pranešimas) buvo apie Popiežiaus dabar išleistą encikliką „Laudato si‘ „ (išvertus, „Garbė Tau, mano Dieve“) apie pasaulio gamtos bėdas.

Ramunė Kubiliūtė pradėjo pristatymą su faktu, kad čia ne teologinė enciklika, o socialinė, tai nėra laikoma kaip absoliuti teisybė.

Kunigas Lukas Laniauskas toliau tęsė su išaiškinimu, kad ši Enciklika unikali tuo, kad ją rašant, Popiežius naudojosi mintimis iš vyskupų iš visų pasaulio vietovių. Jis taip pat konsultavo su kitų religijų vadais kaip musalmonų.

Kelios pagrindinės mintys iš enciklikos yra:

1) Vargšieji disproporcingai paveikti gamtos pakeitimais.

2) Mes turim žiūrėti į gamtos problema iš viso pasaulio perspektyvos, nes kai atitinka vienai pasaulio daliai, paveikia kitas dalis.

3) Popiežius kviečia, kad būtų dialogas tarp visų, kuriuo paveikti gamtos ir, kad žmonės nespręstų, tik, kaip jiems būtų geriau, bet kaip visą pasaulį gerai paveiktų.

Domas L.

 

Ketvirtadienio vakare stovyklautojai vėl susibūrė prie Baltųjų rūmų ir su giesme įėjo į salę susikaupimo vakaro pirmai stočiai. Vakaro tema, „Ką padarėte vienam iš mažiausiųjų brolių (sesių)…“. Susėdę prie ekrano stebėjomę Lifevest paruoštą trumpą filmą Kindness Boomerang, kuris mus suartino supratimu kaip mažas geras darbelis ir užjautimas, aidi ir sklinda nuo vieno asmens iki kito.

Jau įsijausdami vakaro temą išėję iš salės girdim J. Pachelbel kanoną, kurį grojo dvi smuikininkės (Lilė ir Marisa Sadauskaitės) ir čelistas (Paulius Vaikutis). Lydimi muzika ėjom link ąžuolo. Takelyje stovėjo keli stovyklautojai, kurie laikė plakatus su užrašu, „Ką padarėt vienam iš mažiausiųjų brolių, tą padarėt man“. Nuėję ir prisėdę prie ąžuolo, vadovai pristatė du vaidinimėlius: „Ieškom Kristaus sekėjų“ (Lilė Sadauskaitė, Ūla Lapkutė, Daina Polikaitytė ir Gintarė Daulytė) ir „Modernių laikų gero samariečio atpasakojimas“ (Marija Čyvaitė, Veronika Gaškaitė, Lukas Stankus, Aliukas Anužis, Zigmas Kisielius ir Vincas Rušėnas). Po vaidinimų tėv. Lukas kalbėjo apie tikėjimą, parodydamas ąžuolo giliuką ir kaip jis išauga į didį medį ir skatino. kad mūsų tikėjimas turėtų taip pat augt. Tada Sabina Sandoval ir Dovas Lietuvninkas sugiedojo giesmę „Mes norim nešti Tavo taiką“.

Lydimi gitaros muzika, nuėjome į trečią stotį šventovėje. Prie šventovės stovėjo antra grupė stovyklautojų su plakatais, “Mažas veiksmas gali pakeisti žmogaus gyvenimą.” Šventovėje stovyklaujantys studentai (Rima Giedraitytė, Aistė Kazlauskaitė, Viktoras Rušėnas, Dainius Kazlauskas, Darius Lelis, Tomas Čyvas, Emilija ir Elena Pranckevičiūtės, Lija Siliūnaitė ir Vilija Aleksaitė) įscenizavo veiksmą “Vienišas gyvenimas,” kuriame rašytojas mąstė Kristaus paprastumą, bei jo didelę įtaką pasaulyje. Vadovės (Daina Polikaitytė, Gintarė Daulytė ir Sabina Sandoval) šoko liturginį šokį sukurta Dainos Polikaitytės giesmei, “Ką padarėte man iš mažiausiųjų brolių,” atliktą Dalios Lietuvninkienės ir Dovo Lietuvninko. Tėv. Lukas užbaigė šią vakaro dalį su mintim, kad mes dabar esame Kristaus rankos, kojos, protas, bet svarbiausia Jo širdis šiame pasaulyje.

Išėję iš šventovės pievoje mus sutiko gitaristai (Aliukas Anužis, Dainius Volertas, Julija Žliobaitė, Lukas Kulbis) ir smuikininkas (Zigmas Kisielius) su giesme “Kur du ar trys.” Lydimi muzika grįžom į Baltuosius rūmus. Salė, dabar meniškai išpuošta Taize vakarui, spindėjo uždegtų žvakių šiluma ir meile, suvokiama tų giesmių maldos. Po pusvalandžio susimąstę stovyklautojai išėjo į giedrią jau nakties tamsumą.

Labai dėkojame Rūtai Mikulionienei už profesionalų šio vakaro paruošimą; visiems vadovams ir studentams prisidėjus prie vaidinimėlių ir muzikos; tėv. Lukui Laniauskui už mintis susimąstymui; ir kun. Povilui Narijauskui už suplanavimą ir menišką Taize maldų ir giesmių pravedimą. Su malda, giesme, meditacija, muzika, vaidinimėliais, šokiu, filma ir atvaizdavimu dalies Kristaus gyvenimo, gilinomės visapusiškai­ – jausmais, protu, vaizduote – į vakaro temą.

Rita K.

 PENKTADIENIS

Ryto maldos metu kun. Povilas priminė tikėjimo stebūklus ir pranašus.

Rytinėje sesijoje, kun. Lukas Laniauskas SJ kalbėjo tema “Kai Dievas pašauks, atsiliepk!”. Dainavos pušų šventovės sumanytojas priminė, kad pašvestas gyvenimas nėra vien dvasiškiams ir vienuoliams. Esame tikintys, gyvenime pašvestuosius gyvenimus, viskuo, ką darome. Buvo svarstomas skirtumas tarp „pašaukimo“ (vocare) ir „profesijos“ (pasirinktas darbas), bei profesijų luomai. Turime atrasti Dievo valią mūsų gyvenimuose. Amerikoje gal per daug į viską žiūrime tik kaip juoda ar balta. Sankryžoje (ko pasauliui reikia ir kokie yra mano talentai) rasime savo pašaukimą. Pasimokėme medicijos pratimą, klausantis to paties šv. Rašto ištraukos apie žvejį Petrą- tik klausiantis, kaip žiūrovai, ir kaip veikėjai…Sužinojome apie vieną t. Luko mėgiamiausių įvaizdžių- drobulės antrojoje pusėje taip pat galima rasti gražių raštų, bet taip pat ir siūlų. Dalyviai statė įdomių klausimų- apie šventųjų juodasias naktis, apie skirtumus tarp meditacijos ir adoracijos ir t.t.

Po laisvalaikio ir sportavimo visi stovyklautojai rinkosi prie Rūpintojėlio ir t. Lukas pašventino bliūdą Spyglio ežero vandens. Vaikams išsiskirsčius su jaunais vadovais į savo popietinius užsiėmimus, suaugę ėjo link Dainavos privažiavimo ir perėjo Austin gatvę, Programoje šis programos punktas pavadintas „Eidami a.a. Prano Pranckevičiaus pėdomis“.Tyloje, juokais, ir pro ašaras su kun. Luku visi nuėjo gamtos takeliu, ozos rodyklės pašventinimui su Spyglio ežero vandeniu. Eisenoje kartu su Žibute Pranckevičiene ir jos dukromis Emilija ir Alena, prisiminėme velionį, gamtosaugininką, nuolatinį, aktyvų sendraugių stovyklų Dainavoje dalyvį. Rodyklė „Prano takelis“, tai dr. R. Povilaičio darbas, o toliau nuo rodyklės į žemę buvo įsmeigtas kuolas, kurio viršūnę puošė jauno Giliaus Alekso gražus rankų darbas- lietuviška koplytėlė su užrašu „Pranui“.               Kiekvienas eisenos dalyvis tikriausia turėjo skirtingų minčių- apie velionį ką nors prisiminė, ar pasidžiaugė, kad šis gražus Dievo sukurtas Dainavos žemės lopinėlis buvo pavadintas tik pernai juo žingsniavusio a.a. Prano atminimui.

Šv. Mišių metu t. Lukas Laniauskas SJ mus priminė, kad šiandien minime jėzuitų draugijos steigėjo, šv. Iganacijų Loyolos, dieną.

Vakaro programa po pastoge buvo „Dainuojantys mažieji ir didieji“. Buvo pasidžiaugta pavienių asmenų muzikiniais talentais, būsimos Dainų šventės keturių akordeonistų pasirodymas (tai anksčiau nemokėjusių, ar seniai akordeonu negrujusieji- Rita Giedraitienė, Danielius Goodman, Dalia Lietuvninkienė, Daiva Kisielienė). Su X Dainų šventės dainomis pasirodė vaikų ir suaugusių stovyklos choreliai. Pasirodantiems savo talentų pagerinimo „paslaugas“ siūlė trys muzikos „žvaigždės“ (Matas Lapkus, t. Lukas ir Kristina Volertienė).

Po vakaro programos, vieni ėjo miegoti, stovyklos ruošos komitetas Baltuose rūmų raštinėje atliko savo įvairius darbus, o suaugusieji nemiegaliai rinkosi virtuvėje išmokti kaip paruošti argentinietiškus patiekalus, empanadas, mokomi Daivos Majauskienės ir Mary Kriaučiūnienės. Netrukus, jais galėjo gardžiuotis, kartu su į stovyklą iš profesinės konferencijos atvykusiu svečiu iš Lietuvos, AF pirmininku Vaidotu Vaičaičiu. Malonu, kad jam išėjo bent stovyklos pabaigai kartu su JAV ateitininkais pabūti.

Ramunė K.

ŠEŠTADIENIS

Paskutinį stovyklos rytą- kun. Povilo pravedamos ryto maldos kryžių kalno viršūnėje. Jis susirinkusiems siūlė savo pasiryžimus kaimynui, sau ir Dievui, padarytus šioje stovykloje, įvertinti po vienerių metų. Po vėliavų pakėlimo, pusryčių ir bendro dainavimo, vaikai nukeliavo su vadovais pasportuoti ir pažaisti, ir šiek tiek vyresnieji repetavosi to vakaro muzikiniam pasirodymui. Suaugę rinkosi Baltųjų rūmų salėje išklausyti AF pirmininko, Vilniaus universiteto teisės dėstytojo Vaidoto Vaičaičio pranešimo, pavadinto „XVI amžiaus Lietuvos statutai ir jų reikšmė šiandien“. Kalbėtoją pristatė buv. Šiaurės Amerikos valdybos pirmininkė, Rasa Kasniūnienė.

Sužinojome daug apie Lietuvos 1992 LR Konstitucijos preambulę kaip vertybinį kontekstą ant kurio stovime, ir svarbiau apie ankstesnius. Tai rankraštiniai-1529 m. pirmąjį statutą, apie 1566 m. antrąjį (iš tikrųjų vėlesnės redakcijos), ir 1588 m. jau spausdintą statutą, kuriame išsakytos teisės statutą turėti savo kalba, Vilnius buvo sostinė, jau matėsi vytis, grašė buvo pinigai. Kai valdovai nerezidavo valdovas, mums reikėjo statuto. Įdomu, kad Lietuvos statutai 16 a. buvo parašyti rusėnų kalba, kurios jokia kita šalis nevartojo. 16 a. statutuose viskas buvo kodifikuota į vieną knygą, ir teisėjai buvo renkami. Statutų bruožai, negauti iš Jungtinės Karalystės- teisinė valstybė, teisės viršenybė (rule of law), demokratija ir parliamentarizmas, valdžių padalijimas ir teismų nepriklausomybė. Diskusijų metu teigiama, kad kartais bijome antikos kultūros, ko neturėtume. Politikos ir istorijos megėjai po pranešimo dar ilgiau ratu apspito prelegentą, net kai girdėjosi dūdos aidai, kviečiantys eiti pietauti.

Po pietų ir maudymosi, po pastogė vyko ne pasiruošimai (bulvių skutimas) Dainavos stovyklos piknikui, nes šiemet sekm. turėjo vykti tik Dainavos šimtininkų (narių) suvažiavimas (piknikas buvo sujungtas su birž. mėn. viduryje surengta kun. Luko Laniausko SJ primicijų gegužine). Po pastoge vyko Šiaurės Amerikos sendraugių suvažiavimas, kuriame dalyvavo nemažas skaičius stovyklaujančių sendraugių ateitininkų ir specialiai šiai progai atvykusiųjų. Po kelių metų pertraukos, vėl susiformavo sendraugių ateitininkų centro valdyba- Rasa Kasniūnienė, Marius Kriaučiūnas, Audrius Rušėnas, Rita Rušėnienė—pareigomis dar nepasiskirstyta. Dvasios vadu sutiko būti kun. Lukas Laniauskas SJ. Kontrolės komisijon įeina Petras V. Kisielius, Dainė Quinn. Lina Žliobienė. Suvažiavime dalyvavusieji ant parūpintų plakatų surašė savo pasiūlymus ir pageidavimus įvairiose veiklos sferose- kas domina, kokios užduotys, kokie būdai ir veikla, kaip pritraukti sendraugius ir vyresnius studentus, ŠAA veikla- ko tikėtasi (bendrai), ko trūksta.

Stovyklos uždarymo šv. Mišios vyko po didžiojo ąžuolu. Per pamokslą kun. Povilas priminė, kad tam, kuriam daug duota- iš to daug pareikalauta. Jis pakartojo per ryto maldą išsakytas mintis, jas praplėsdamas. Stovyklautojai turėtų savęs klausti klausimus: ką išsivežame, kas padės būti gerais katalikais, žmonėmis, ateitininkais. Svarbu, kad stovykla turėtų prasmę- ką iki kitų metų pataisysiu, ko nedarysiu ir ką darysiu? Reikia pasidžiaugti ir vieni kitus papildyti. Gražus momentas vyko už jo nugaros. Jauna stirna prašoko nuo sporto aikštės, pro mūsų matomumo foną, link pušyno netoli kryžkelės. Kai kun. Povilas pastebėjo, į ką mes visi žiūrėjome, jis prisiminė pirmąją šv. Mišių giedamą giesmę- „Kaip ištroškusi elnia“…

Vakare po stovyklos uždarymo ir padėkų, Baltųjų rūmų salėje matėme Svajos Mikulionytės ir Vijos Underytės parašytą muziklą, kurį režisavo Sabyna Sandoval. Jai talkininkavo Dovas Lietuvninkas, Lija Siliūnaitė ir padėjusios choreografuoti šokius. Jaunimas labai įsitraukė į savo roles- vaidino, dainavo, šoko, vaizdavo gimnazijos gyvenimą ir priminė, kad kiekvienas turime neatsisakyti savęs, savo pomėgių bei savo talentų.

Po muziklo buvo rodomas tradicinis stovyklinių vaizdų skaidrių montažas, o po to laukė šokiai svetainėje „kitoje pusėje“ ežero.

Šeštadienį rytą ir po pietų, rengimo komiteto nariai kiekvienai šeimai dalino stovyklos įvertinimo anketas, pasidalinti “mažomis” bei “didžiomis” įdėjomis. Tai jau vienas įrodymas, kad dar viena sendraugių stovykla eina į pabaigą ir jau laikas siūlyti, ir svarstyti, ko norėtųsi matyti kitų metų stovykloje, proga pasiūlyti, kaip prisidėsime prie programos ir stovyklos.

Kiekvienos 2015 m. dienos stovyklinių pastatų languose iškabintą dienotvarkę puošė stovyklos logotipas, kurį sukūrė Jūratė Žukauskienė, kartu su ištrauka iš šv. Rašto. Pirmąjį stovyklos sekmadienį tai buvo parašyta “Giedokite Viešpačiui naują giesmę, šlovinimo giesmę, susibūrę Jo ištikimieji /149 psalmė/, o lapo apačioje, „Dėkokime mes visi (ir mažieji ir didieji) Dievui, nes Jis mus taip myli ir mums padeda. Bandykime su džiaugsmu Jo meilei atsiliepti, kaip maža, lietuviška, Jo tautelė, Sendraugių stovykloje…“

Ramunė K.

+++++

Ačiū visiems, kurie darbu, pasiaukojimu, maldomis ar aukomis prisidedate, kad svetimuose kraštuose būtų lietuviškosios versmės iš kurių gelmės mes galime pasisemti tikėjimo, lietuvybės, šeiminyškumo, patriotizmo, draugiškumo, nesavanaudiškumo… lobių.

Vitalija D.

Permanent link to this article: http://ateitis.org/s1-stovykla-2015-mazieji-ir-didieji-tesinys-nuo-ketvirt-sest/

Sendraugių I 2015 m. stovyklos “Mažieji ir didieji” programa

SENDRAUGIŲ I: MAŽIEJI ir DIDIEJI
STOVYKLOS PROGRAMA
Dainavoje
2015 m. liepos 26 – rugp. 2 d.d.

Rengimo komitetas praneša, kad vietų stovykloje nakvoti jau nebėra, bet visi kviečiami atvykti dienos metu, pasiklausyti paskaitų, ir dalyvauti popietinėse sesijose.

Stovyklos kapelionas: kun. Povilas Narijauskas

PIRMADIENIS
10:00 v.r. “Klajonės medicininių junginių pasaulyje ir lietuvių didingoje proistorijoje” / Dr. Jonas Dunčia
4:00 v.p.p. “Šventojo Rašto nagrinėjimas drauge: Laiškas Filipiečiams” / Dr. Linas Simonaitis
___________________________________________
ANTRADIENIS
10:00 v.r. “Filmo kūrimas: ‘Game Changer: Lithuania’s Nonviolent Revolution’” / Rima Gungor
4:00 v.p.p. “Kryžių kūrimas” / Dr. Romualdas Povilaitis
__________________________________________
10:00 v.r. “Pradiniai žingsniai folkloro keliu” (praktika-workshop) /
Aliutė Malinauskienė
4:00 v.p.p. “Piešimas 200: Figūra/Portretas” / Viktutė Siliūnienė
___________________________________________
KETVIRTADIENIS
10:00 v.r. “Biotechnologijos ir bioetikos klausimai ateitininkijos kontekste” / Dr. Tadas Kasputis
4:00 v.p.p. “Mūsų bendri namai: diskusijos katalikybės, lietuvybės ir ateitininkų temomis” (Skaitiniai bus išdalinti stovykloje) /
Ramunė Kubiliūtė, kun. Lukas Laniauskas, SJ
___________________________________________
PENKTADIENIS
10:00 v.r. “Kai Dievas pašauks, atsiliepk!” / Kun. Lukas Laniauskas, SJ
4:00 v.p.p. “Eidami a.a. Prano Pranckevičiaus pėdomis”
Pašventinimas “Prano takelio” rodyklės, bei paženklinimas kelio į Dainavos ozą
__________________________________________
ŠEŠTADIENIS
10:00 v.r. “XVI amžiaus Lietuvos Statutai ir jų reikšmė šiandien” /
Dr. Vaidotas Vaičaitis, Ateitininkų Federacijos pirmininkas
2:00 v.p.p. Šiaurės Amerikos ateitininkų sendraugių suvažiavimas
Visi sendraugiai ateitininkai kviečiami dalyvauti. Vyks Sendraugių Centro valdybos rinkimai.

/Nuotrauka iš 2014 m. Sendraugių I stovyklos)

IMG_7938

Permanent link to this article: http://ateitis.org/sendraugiu-i-2015-m-stovyklos-mazieji-ir-didieji-programa/

Rytų pakraščio ateitininkai prie kavos ar giros: liepos 26 d.

Visi ateitininkai ir bendraminčiai, kurie ruošiatės atvykti į metinį lietuvišką “pikniką”, liepos 26 dieną Nekaltai Pradėtosios švenčiausios mergelės Marijos seserų vienuolyno sodyboje, 600 Liberty Highway, Putnam, Connecticut: Kviečiu jus sueiti kartu pabendrauti nuo maždaug 1:30 – 2:45 valandos. (Konkrečiai kokioje salėje rinksimės bus pranešta per garsiakalbius pikniko metu.)

Iš anksto numatytos formalios programos nėra – tiesiog proga atnaujinti senas pažintis, užmegzti naujas, ir maloniai pabendrauti prie kavos ar giros puoduko. Tai visai gerai. O jeigu spontaniškai įsivystytų karštos diskusijos ateitininkams rūpimais klausimais – tai dar geriau.

Dr. Tomas P. Girnius,
Šiaurės Amerikos ateitiniinkų tarybos pirmininkas

IMG_6520

Permanent link to this article: http://ateitis.org/rytu-pakrascio-ateitininkai-prie-kavos-ar-giros-liepos-26-d/

Sendraugiai ateitininkai- ar dalyvausite rugp. 1 d. suvažiavime?

Kviečiame visus sendraugius ateitininkus dalyvauti narių suvažiavime, šeštadienį, rugpjūčio 1mą dieną, 2rą valandą po pietų, Dainavos stovykloje.Suvažiavimo darbotvarkė susidės iš Centro valdybos rinkimų ir ateities planų diskusijų. Norintys kandidatuoti, prašomi susisiekti su organizaciniu komitetu (*).

Negalintys asmeniškai dalyvauti, galite įgalioti suvažiavime dalyvausiantį narį balsuoti už jus, pranešdami el. paštu Linai Žliobienei: lzlioba@aol.com.

*Komiteto nariai: Rasa Kasniūnienė, Marius Kriaučiūnas, Vaiva Vygantaitė Marchertienė, Audrius Rušėnas, Lina Žliobienė.

(nuotrauka iš 2007 m. sendraugių suvažiavimo Dainavoje)

2007 Sendr suvaz dalyviai

Permanent link to this article: http://ateitis.org/sendraugiai-ateitininkai-ar-dalyvausite-rugp-1-d-suvaziavime/

Older posts «